Termeni şi condiţii

I. Despre Easyhost

Folosirea cuvântului "Easyhost" pe tot parcursul prezenţilor termeni şi condiţii (denumiti in continuare “Contractul” sau “Termenii si Conditiile”) va identifica compania Easyhost S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Str. Sold. Ştefan Velicu, Nr. 43, demisol, biroul nr. 2, în calitate de furnizor de servicii ale societăţii informaţionale de tip hosting. Mai multe despre Easyhost S.R.L. puteţi găsi în pagina de Contact.
Easyhost este înregistrat sub numarul 5590 în Registrul General al Autoritatii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, conform Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Aria de servicii Easyhost cuprinde: înregistrare nume de domenii, găzduire website, servicii de email, pachete servere dedicate şi colocate precum şi servicii de administrare, detaliile şi lista actualizată a acestor servicii putând fi găsite pe ro.easyhost.com

II. Modalitate de contractare

În cazul în care doriţi să beneficiaţi de oricare dintre serviciile de hosting ofertate de Easyhost, trebuie să acceptaţi în prealabil termenii şi condiţiile specifice de furnizare a acestora. Modalitatea de acceptare va fi realizată online, prin consimţământul acordat de client în privinţa aplicării acestor clauze. Conform ORDONANTA nr.130 din 31 august 2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta: "Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea produsului sau, în cazul prestarilor de servicii, de la încheierea contractului".

III. Aplicabilitate

Prezentele dispoziţii se aplică tuturor Utilizatorilor Easyhost, înţelegându-se prin aceştia atât vizitatorii website-ului ro.easyhost.com (denumit în continuare "Website") precum şi clienţii oricăruia dintre Pachetele sau Serviciile ofertate pe Website. Scopul prezenţilor termeni şi condiţii este de a asigura că Utilizatorii Easyhost folosesc serviciile în considerarea drepturilor şi intereselor tuturor participanţilor pe piaţa informaţională şi în conformitate cu regulile reţelei Easyhost.

IV. Drepturile și obligaţiile părţilor

CLIENTUL are următoarele obligații:

 • să achite tariful Serviciilor;

 • să mențină și să asigure exactitatea și legalitatea Datelor găzduite și să utilizeze Serviciile numai în limitele și condițiile permise de reglementările în vigoare, de practicile din domeniu, precum și de prezentii termeni si conditii;

 • să aplice soluții optime de securitate necesare pentru menținerea în condiții de securitate și confidențialitate a Datelor găzduite.

 • să obțină toate autorizațiile și aprobările aferente Datelor găzduite, exemplificam, fără a limita la aprobările pentru conexiunea sau interacțiunea Datelor găzduite cu diverse tipuri de aplicații aparţinând terților, autorizațiile sau formalitățile cerute de legislația în vigoare pentru furnizarea anumitor servicii online sau impuse operatorilor de date cu caracter personal;

 • să nu întreprindă și să nu permită întreprinderea niciunei acțiuni care să pună în pericol securitatea Rețelei, a Serviciilor, a rețelei Internet precum și a echipamentelor Easyhost ori ale terților conectați la Rețea sau Servicii;

 • să instaleze agentul de backup, să monitorizeze și să verifice periodic backup-ul și să ia toate măsurile pentru buna funcționare a acestuia, în cazul în care Serviciul de Backup a fost contractat;

 • să nu facă cunoscute datele de acces altor persoane decât celor autorizate;

 • să notifice Easyhost în legătură cu orice modificare a datelor de contact, asumându-și întreaga răspundere în ceea ce privește orice prejudiciu cauzat de nefurnizarea în timp util a acestora;

 • să furnizeze date și informații corecte în la momentul contractarii Serviciilor, cât și pe durata desfășurării relatiei contractuale;

 • să apere și să despăgubească Easyhost pentru orice pretenție a oricărei terțe persoane cu privire la daunele legate de modul în care Clientul sau persoanele autorizate de acesta utilizează Serviciile Easyhost;

 • să nu facă declarații nefondate în sensul că ar fi partener, sau în orice mod susținut, recomandat de Easyhost;

 • să nu contacteze angajații/colaboratorii Easyhost, să le facă oferte de colaborare, care să concureze cu ofertele Easyhost, pe durata Contractului și pentru o perioada de 18 luni după încetarea lui din orice motiv.

 • să respecte Regulile de înregistrate ale domeniilor.ro și Contractul de înregistrare al acestora.

CLIENTUL are următoarele drepturi:

 • să solicite prestarea Serviciilor, în condițiile respectării acestor termeni și condiții;

 • să contacteze Departamentul de Billing în legătură cu orice întârziere în emiterea facturilor sau neconformitate cu prevederile contractuale;

 • să-i fie păstrate în condiții de confidențialitate datele de acces și informațiile marcate ca fiind confidențiale;

 • să contacteze Departamentul Support pentru rezolvarea problemelor de natură tehnică ale Serviciilor;

 • să reclame orice Indisponibilitate a Serviciului la Departamentul Support;

 • să solicite discount-ul aplicabil în caz de Indisponibilitate a Serviciului;


 

EASYHOST are următoarele obligații:

 • să asigure prestarea Serviciilor, în condițiile respectării de către Client a prevederilor corespunzătoare plății integrale și la timp a Tarifului Serviciilor;

 • să asigure funcționarea corespunzătoare a Rețelei și a echipamentelor pe care le administrează;

 • să ia măsuri pentru asigurarea Disponibilității Serviciilor;

 • să asigure suport tehnic la cererea Clientului;

 • să răspundă cu maximum de operativitate solicitărilor Clientului. Fiecare ticket va fi analizat de personal specializat;

 • să asigure asistență Clientului în vederea soluționării problemelor legate de facturare, termene de plată, modalități de plată;

 • să asigure securitatea Serviciilor în conformitate cu standardele si bunele practici aplicabile în domeniul securității informatice, dar nu și securitatea Datelor găzduite, care este asigurată de Client;

 • să respecte dreptul de proprietate al Clientului asupra Datelor găzduite și să se abțină de la orice acțiune care ar pune în pericol securitatea şi integritatea Datelor găzduite;

 • să nu acceseze Datele găzduite, cu excepția situațiilor în care este necesară intervenția asupra acestuia în scopul exclusiv al executării Contractului, la cererea Clientului sau în cazurile și procedurile prevăzute de legislația în vigoare. Enumerăm fără a limita la: recuperarea acestuia, în urma unei defecțiuni hardware sau în cazul în care Clientul beneficiază de Serviciul de Backup sau de Servicii de administrare, modificarea, completarea sau eliminarea Datelor la cererea instanțelor de judecată sau în situațiile prevăzute de lege.


 

EASYHOST are următoarele drepturi:

 • să solicite plata Tarifului Serviciilor, penalităților și a oricăror altor taxe prevăzute în prezentul Contract, pentru Serviciile contractate, inclusiv pe durata perioadelor de Suspendare a Serviciului;

 • să ia orice măsură considerată de Easyhost necesară în vederea minimizării efectelor generate de încălcarea prezentilor Termeni si Conditii;

 • să aplice măsuri pentru Suspendarea Serviciului in conditiile prevazute la cap. VI de mai jos;

 • să poată înceta sau modifica funcționalități ale Serviciilor. Easyhost va notifica Clientul dacă modificările sunt substanțiale, dar Easyhost nu va răspunde față de Client pentru astfel de modificări sau pentru că nu a transmis astfel de notificări;

 • să poată înlocui furnizarea oricărui Serviciu cu notificarea prealabilă a Clientului cu cel puțin 15 zile, prin oferirea unui serviciu echivalent sau superior celui contractat.

 • să modifice în orice moment Interfața de Administrare, fără notificarea prealabilă, atâta timp cat modificarea nu afectează negativ funcționarea Serviciului;

 • să modifice Perioada de Facturare sau să emită, oricând, o factură pentru consumul deja acumulat, dacă exista indicii că un anumit cont a fost creat în mod fraudulos sau dacă Easyhost apreciază că există riscul ca factura să nu fie achitată la scadență;

 • să crească tarifele pentru Servicii, după notificarea Clientului cu cel puțin 30 de zile înainte de data de care modificarea va produce efecte. Noile tarife se vor aplica începând cu data expirarii termenului de 30 de zile;

 • să acorde Clientului reduceri la valoarea Serviciilor, precum și la cuantumul penalităților;

 • să proceseze Datele găzduite, exclusiv în scopul necesar furnizării Serviciilor contractate, conform Termenilor si Conditiilor și legislației în vigoare;

 • să rețină Datele găzduite până în momentul în care Clientul va plăti integral Tariful Serviciilor și orice alte taxe impuse.

V. Politica de Utilizare Agreată a Serviciului

Prezenta Politică de Utilizare Agreată a Serviciului face parte integrantă din contractul încheiat de Easyhost cu fiecare client în parte.

În plus faţă de prezentele prevederi, un anumit Serviciu sau Pachet de Servicii poate avea propria Politică de Utilizare Agreată a Serviciului, care, de asemenea, va face parte integrantă, din contractul încheiat de Easyhost cu fiecare client în parte, şi care va fi aplicată cu prioritate.

a. Resursele Serverelor

Oricărui client care foloseşte o cantitate mare din resursele serverelor Easyhost (precum CPU time, memoria, resursele Reţelei, dar nelimitate la acestea) i se va da posibilitatea de a plăti taxe suplimentare (care vor depinde de resursele solicitate), de a reduce resursele folosite până la un nivel acceptabil sau de a comanda un alt Pachet de hosting. Easyhost va fi singurul care va decide în ce măsură nivelul de resurse folosit este unul ridicat.

Easyhost poate lua măsuri de suspendare a serviciilor furnizate, fără aviz prealabil, în cazul în care performanţa serverelor sau integritatea Reţelei este afectată prin utilizarea serviciilor sale.

 

b. Transmiterea de mesaje comerciale nesolicitate (Spamming)

Conform prevederilor legale este interzisă efectuarea de comunicări comerciale prin postă electronică, cu excepţia cazului în care destinatarul şi-a exprimat în prealabil consimţământul expres pentru a primi asemenea comunicări.
Subiectul mesajelor transmise prin postă electronică, care constituie comunicări comerciale, trebuie să înceapă cu cuvântul "PUBLICITATE" scris cu majuscule.
Comunicările comerciale trebuie să cuprindă cel putin următoarele informaţii referitoare la persoana în numele căreia sunt făcute:
a)numele sau denumirea completă;
b)codul numeric personal sau codul unic de înregistrare, după caz;
c)domiciliul sau sediul;
d)numerele de telefon şi fax;
e)adresa de postă electronică.
Transmiterea de mesaje comerciale nesolicitate (spamming) folosind serviciile Easyhost este interzisă indiferent dacă serverele sunt supraîncarcate sau nu ori serviciile Easyhost suferă sau nu anumite disfuncţionalităţi. Termenul de spamming include, dar nu se limitează la, menţinerea unei politici SMTP, angajarea în transmiterea de mesaje comerciale nesolicitate folosind alt furnizor de servicii pentru promovarea unui website sau unei aplicaţii ce beneficiază de serviciile de hosting oferite de Easyhost precum şi distribuirea ori vânzarea de programe de calculator care facilitează spamming-ul printr-un website găzduit pe serverele Easyhost.

c. Utilizări Interzise

Serverele Easyhost pot fi folosite doar în scopuri legale. Transmiterea, stocarea ori distribuirea oricăror informaţii, date sau materiale care încalcă dispoziţiile legale în vigoare sau care, în mod direct pot facilita încălcarea oricărei prevederi legale, este interzisă.

Clienţii Easyhost se obligă să nu folosească serviciile furnizate sub nici o formă şi în nici o circumstanţă pentru comunicarea de, referirea la sau direcţionarea către nici unul (una) din următoarele:
- materiale sau conţinut informaţional care încalcă drepturile de autor, drepturile asupra mărcilor precum şi orice alt drept de proprietate intelectuală aparţinând unei terţe persoane;
- nuditate, pornografie, orice imagine sau text cu conţinut sexual sau obscen, fără respectarea condiţiilor legale în vigoare;
- pornografie infantilă;
- amenintări, abuz, hărţuire, declaraţii calomnioase;
- orice imagine sau text menit să încurajeze xenofobia;

Următoarele activităţi sunt interzise:
- folosirea serviciilor Easyhost în vederea creării sau transmiterii de viruşi informatici, worms, flooding, mail bombing ori angajarea în atacuri de tip denial of service;
- utilizarea de scripturi pentru proxy sau IRC, sau de tipul FormMail, PhpShell sau altele similare, inclusiv scripturi comerciale ce conţin găuri de securitate cunoscute, Chat room- uri; boţi IRC Egg Drpos, trackere torrent, s.a;
- colectarea de informaţii personale pentru utilizarea acestora în scopuri ilegale;
- accesul neatorizat la date, sisteme sau reţele (phishing, spoofing, proxy, hacking, sniffing, etc), incluzând orice încercare de a proba, scana sau testa vulnerabilitatea sistemului ori a reţelei sau de a creea breşe de securitate fără autorizarea proprietarului reţelei sau sistemului;
- orice intervenţie asupra serviciului furnizat către un user, asupra unui server ori reţele precum: mail bombing, flooding, acţiuni deliberate de supraaglomerare a sistemului;
- falsificarea pachetelor TCP-IP sau oricărei părţi a header-ului unui email;

Orice script care presupune un potenţial risc de securitate sau poate afecta performanţa serverelor ori securitatea Reţelei va fi în mod automat închis sau îndepărtat, fără notificare prealabilă.

În temeiul dispoziţiilor Legii comerţului electronic nr.365/2002, cu modificările ulterioare, Easyhost va acţiona rapid în vederea eliminării sau blocării accesului la orice activitate sau informaţie care, prin natura sa, poate vătăma drepturile unui terţ.

d. Mass mailing

Punerea la dispoziţia Clienţilor a spaţiului necesar găzduirii propriilor aplicaţii, dă fiecărui Client posibilitatea de a beneficia inclusiv de Serviciul de Email, cu specificaţiile aferente clauzelor specifice aferente Contractului încheiat cu Easyhost.

Dorim să venim în întâmpinarea cerinţelor tuturor clienţilor noştri prin oferirea unor servicii de calitate, obiectiv care poate fi atins inclusiv cu sprijinul dvs. Modalitatea în care utilizaţi serviciile puse la dispoziţie de către Easyhost este strâns legată de buna funcţionare a Reţelei şi a serverelor Easyhost, fiind necesară asigurării unui mediu adecvat furnizării facilităţilor de hosting.

Folosirea Serviciului de Email trebuie raportată la principiile de utilizare normală transcrise în cadrul clauzelor specifice menţionate. O utilizare care contravine normelor în vigoare, prevederilor contractuale sau uzanţelor internaţionale poate creea prejudicii pentru toţi utilizatorii Reţelei Easyhost.

Transmiterea unui număr prea mare de emailuri în sistem newsletter (cu depăsirea maximului admis de 30 email-uri la fiecare 5 minute, calculate per mailbox) creează numeroase dezavantaje pentru pentru toţi clienţii Easyhost, afectând Reţeaua şi serverele conectate la aceasta.

Dintre dezavantajele create, putem exemplifica:
Aglomerarea serverului de email din cauza fluxului foarte mare de cereri , ajungându-se în unele cazuri la blocarea serverului ce va necesita restartare;
Blacklistarea IP-ului aferent serverului de email în mai multe liste de spam, cu repercusiuni asupra tuturor clienţilor ce gazduiesc aplicaţii pe serverul în cauză;
Ranking foarte scăzut la nivel de servicii de email precum Yahoo, Gmail, etc;
Delay mare în transmiterea de email-uri;
Livrarea către Yahoo sau alte servere de email poate deveni imposibilă;
Afectarea tuturor clienţilor conectaţi la Reţea datorita funcţionării necorespunzătoare a serverelor.

În vederea preîntâmpinării oricaror efecte prejudiciabile, Easyhost îşi rezervă dreptul de a limita în orice moment anumiţi parametrii ai serviciului de email oferit către clienţi.

e. Proprietate intelectuală

Easyhost este singurul proprietar al tuturor materialelor şi informaţiilor disponibile pe Website. Clienţii sau vizitatorii Website-ului nu vor putea copia, reproduce, distribui, comunica public, retransmite niciun astfel de material sau părţi ale acestuia, sub nicio formă şi prin nicio modalitate.

VI. Suspendare

Easyhost va avea dreptul să aplice măsuri pentru Suspendarea Serviciilor, notificând în prealabil Clientul, în următoarele cazuri:

- neîndeplinirea de către Client a obligațiilor sale, inclusiv neplata Tarifului Serviciilor la scadență;

- la cerere instituțiilor, instanțelor de judecată, parchetelor, organismelor abilitate, naționale și internaționale. În acest caz, Easyhost va lua măsuri rezonabile să notifice Clientul, exceptând cazurile în care este interzisă notificarea Clientului;

- dacă folosirea intenționată sau neintenționată a Serviciilor, inclusiv compromiterea acestora de către un terț, reprezintă un risc de securitate sau aduce un prejudiciu lui Easyhost sau terților;

- dacă se aduce la cunoștință Easyhost faptul că folosirea de către Client a Serviciilor sau Datele găzduite sunt nelegale ori despre fapte sau circumstanțe din care sa rezulte ca activitatea sau Datele găzduite ar putea vătăma drepturile unui terț.

- Suspendarea nu are niciun efect asupra obligațiilor de plată între părți. Pentru a evita orice dubiu, pe durata Suspendării, Clientul va îndeplini toate obligațiile prevăzute în prezentul Contract, inclusiv obligația de a achita tariful Serviciilor. Suspendarea Serviciului nu va naște în patrimoniul Clientului dreptul de a solicita returnarea sumelor achitate în avans, indiferent de motivul pentru care a fost operată Suspendarea Serviciului.

VII. Modificarea Termenilor si Conditiilor

Easyhost isi rezerva dreptul de a completa, elimina sau modifica orice dispozitii ale acestor Termeni si Conditii, in orice moment si fara notificare prealabila.

VIII. Răspunderea contractuală

Clientul răspunde integral pentru modul în care sunt folosite Serviciile ce fac obiectul prezentului Contract, inclusiv pentru Datele găzduite.

EASYHOST răspunde pentru drepturile de proprietate intelectuală asupra componentelor software, ce stau la baza Serviciilor contractate.

EASYHOST nu răspunde pentru prejudiciul cauzat de produsele software / hardware sau serviciile aparținând terților. Utilizarea oricăreia dintre aceste produse sau servicii este condiţionată de acceptarea de către Client a termenilor de licențiere specifici. Clientul este singurul responsabil pentru prejudiciul sau pierderea rezultată din încălcarea termenilor de licențiere sau din folosirea necorespunzătoare de către Client a oricărei aplicații sau servicii furnizate de terți.

EASYHOST va răspunde pentru încălcarea obligațiilor rezultate din prezentului Contract în limita Tarifului Pachetului perceput pentru luna anterioară încălcării obligației.

IX. Încetarea Contractului

Prezentul Contract poate înceta fără intervenția vreunei instanțe judecătorești:

- la data la care părțile stabilesc de comun acord încetarea Contractului. Acordul părților poate fi dovedit cu orice mijloc de probă, inclusiv prin corespondență electronică.

- la expirarea Perioadei Contractuale în condițiile notificării intenției de încetare contractuală cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea perioadei contractuale;

- în termen de 30 zile calendaristice de la data la care o parte solicită denunțarea unilaterală prin transmiterea unei notificări prealabile;

- în termen de 15 zile calendaristice de la Suspendarea Serviciului, prin transmiterea unei notificări de reziliere scrise transmisă Clientului.

- în termen de 30 de zile calendaristice de la data punerii în întârziere, prin transmiterea unei notificări de reziliere scrise, de către partea îndreptățită, în cazul în care cealaltă parte nu-și execută sau își execută necorespunzător obligațiile contractuale, altele decat cele la care face trimitere pct. 4 de mai sus.

- In cazurile prevăzute mai sus, Clientul se află de drept în întârziere, dacă s-a împlinit termenul stabilit pentru executarea obligației neîndeplinite de către Client și acesta nu a remediat-o în termenul acordat. Declarația de reziliere este irevocabila de la data comunicării notificării de reziliere, încetarea Contractului realizându-se la aceeași data.

- in cazul denunțării unilaterale de către Client sau a rezilierii de către EASYHOST, clientul va fi obligat la plata unei despăgubiri echivalente cu valoarea totală a Tarifului Serviciilor aplicabil pentru fiecare Perioadă de Facturare până la terminarea Perioadei Contractuale corespunzătoare, întrucât pentru furnizarea Serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract, EASYHOST angajează direct costuri de echipamente și resurse umane, iar Perioada Contractuală reflectă aceste costuri.

- Încetarea Contractului nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente ale Clientului sau asupra obligațiilor de reparare a oricăror prejudicii produse ca urmare a încălcării Contractului, încălcare care a avut loc anterior sau la data încetării din orice motive a Contractului.

- Clientul va achita de îndată toate facturile scadente și neachitate, precum și orice dobânzi sau penalități de întârziere. De asemenea, în cazul în care există Servicii care au fost prestate, dar nu au fost încă facturate până la data încetării Contractului, EASYHOST va emite facturile aferente cu termen scadent la data primirii acestora de către Client.

- Clientul va prelua și va șterge Datele găzduite pe infrastructura EASYHOST înainte de data încetării Contractului. Ulterior încetării Contractului, Clientul nu va mai avea acces la Serviciile EASYHOST sau la Datele găzduite, iar acestea nu vor mai putea fi recuperate după încetarea Contractului. Clientul este unic responsabil pentru ștergerea Datelor sale. EASYHOST va șterge de pe infrastructura sa toate Datele găzduite oricând după data încetării Contractului, dar nu mai târziu de 30 de zile de la aceasta dată.

X. Cesiunea

Easyhost isi rezerva dreptul de a cesiona sau nova total sau parțial drepturile şi obligațiile rezultând din prezentul Contract către părţi afiliate sau în cadrul unui proces de fuziune, achiziție, reorganizare, transfer de activitate către o altă companie care prestează Serviciile la standarde de calitate similare sau la un nivel mai ridicat, fără acordul scris prealabil al celeilalte părţi, cu o notificare transmisă prin email sau prin Interfața de Administrare, cu cel puțin 5 (cinci) zile anterior datei la care transferul va opera.

Impresii despre Easyhost

Găzduim site-uri și creatori de digital